TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej »

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej »

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  2. Organizator – Centrum Medyczne Macierzyństwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Białoprądnicka 7a, 31-221 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003430407, NIP 6782853606;
  3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w webinarium;
  4. Webinarium – bezpłatna usługa internetowych warsztatów o charakterze informacyjnym realizowana przez Organizatora mająca na celu przekazanie informacji o usługach świadczonych przez Organizatora, sposobie leczenia w ujęciu medycznym, embriologicznym i praktycznym, organizacji programów in vitro oraz aspektów związanych z kosztami leczenia. Organizator zastrzega, iż liczba osób biorących udział w webinarium jest ograniczona. Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny;
  5. Stron – łącznie Organizator i Uczestnik;
  6. Wykładowca – prowadzący webinarium, zaangażowany przez Organizatora;
  7. Serwis – serwis internetowy aktualnie udostępniany Organizatorowi przez Microsoft w postaci oprogramowania Microsoft Teams, który pozwala na tworzenie, udział oraz zarządzanie webinariami, a także strumieniowe przesyłanie własnych plików audio i wideo webinariów poprzez Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności;
  8. Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez niego podczas rejestracji udziału w webinarium oraz także podczas korzystania z webinarium;
  9. Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika mające na celu deklarację chęci udziału w webinarium. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://macierzynstwo.com.pl/o-nas/wydarzenia/

§ 2

 1. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest zapoznanie się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Stronami. 
 2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do webinarium.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z webinariów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych Uczestników webinariów, tym do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych innych uczestników webinariów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak i za działania innych Uczestników, które będą skierowane w jakiekolwiek dobro innego Uczestnika. 

§ 3

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu lub informacji o konkretnym webinarium, webinaria będą odbywać się zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie webinarium lub w zmian podstawowych parametrów webinariów, w tym zmiany osoby Wykładowcy. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z webinarium.
 4. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do webinarium.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Uczestnik podając dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celu rejestracji udziału w webinarium.
 3. Uczestnik oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Podatnie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do korzystania z webinarium.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, sprostowania, przenoszalności danych, zgłaszania naruszeń. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres mailowy Organizatora: osrodek@macierzynstwo.com.pl
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem https://macierzynstwo.com.pl/informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych/
 6. Przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

§ 5

 1. Zabronione jest rejestrowanie, udostępnianie czy archiwizowanie wypowiedzi Wykładowcy oraz innych Uczestników webinarium.
 2. W żadnym przypadku Uczestnik w trakcie webinarium nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu tego webinarium, bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet, a także poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków naruszenia.
 3. Organizator w przypadku naruszenie przez Uczestnika zakazu, o którym mowa w ust. 2 może domagać się od Uczestnika odszkodowania za naruszenie praw autorskich.
 4. Uczestnik, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie obowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. W przypadku, gdyby szkoda doznana przez Organizatora przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej, Organizator może domaga się odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

§ 6

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Uczestnika, chyba że ta powstała w wyłącznej winy umyślnej Organizatora. 
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie uczestnictwa w webinarium, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a Sądem właściwym będzie Sąd właściwy, z uwagi na siedzibę Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 r.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
Pencil

Zapoznaj się z naszym ostatnim wpisem

Trwa rekrutacja: zapraszamy na zamknięte spotkania grupy wsparcia w formie on-line

dr-izabella-grzyb
calendar

Poznaj nas na naszych wydarzeniach

wto 5 października

webinar

Zadzwoń do nas +48 124 158 800 |lub napisz

Podaj swoje dane poniżej - skontaktujemy się z Tobą. Pola oznaczone * są wymagane:

Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Centrum Medycznego Macierzyństwo poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z ośrodkiem. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Macierzyństwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Białoprądnickiej 7a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.